Indkaldelse til Generalforsamling

Nordby Fjernvarme afholder ordinær generalforsamling torsdag den 26. oktober 2017 kl. 19.30. på Fanø Krogaard.

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

3.      Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

4.      Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser  for              indeværende driftsår fremlægges til orientering

5       Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

6.      Forslag fra bestyrelsen.

7.      Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagere.                                      Skal være bestyrelsen i hænde senest d. 16.10.2017 

8.      Valg af bestyrelsesmedlemmer.                                                                      På valg er: Per Thomsen, Dorte Lund og Jens Brinch.

9.      Valg af suppleanter til bestyrelsen.                                                                  På valg er: Ove Gejl Christensen og Søren Madsen

10.    Valg af revisor.

11.    Eventuelt.

Du kan se årsregnskabet under Økonomi | Årsregnskaber. fra den 16. oktober 2017